Algemene Voorwaarden

Reisvoorwaarden Lopen op Lesbos & Beste Olijfolie

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van Lopen op Lesbos. De voorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met dwingend recht. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

 
Artikel 1 – Totstandkoming reisovereenkomst

1.1
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Lopen op Lesbos door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. Minderjarigen kunnen alleen in aanwezigheid van ouder(s) en/of verzorger(s) aan de reizen deelnemen; het aanmeldingsformulier dient dan tevens ondertekend te worden door een ouder of voogd. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

1.2
Het aanbod van Lopen op Lesbos is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

1.3
De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website van Lopen op Lesbos en in de geprinte versie daarvan. Kennelijke fouten of vergissingen op de website of in de geprinte versie daarvan  binden Lopen op Lesbos niet.

1.4
Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

1.5
Lopen op Lesbos zal zoveel mogelijk rekening houden met bepaalde voorkeuren die door de reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst kenbaar zijn gemaakt. Desondanks kan de reiziger hieraan geen rechten ontlenen, zelfs niet als toezeggingen van de kant van Lopen op Lesbos op boekingsformulieren of reisbescheiden staan vermeld.

 
Artikel 2 – Betaling

2.1
Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient direct na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur 10% van de reissom met een minimum van 50 euro per persoon te worden betaald.

2.2
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor het begin van de reis te worden voldaan.

2.3
Bij reizen die binnen 6 weken voor het begin van de reis worden geboekt moet na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur de volledige reissom terstond in één keer worden voldaan.

2.4
Niet tijdig betalen geeft Lopen op Lesbos, na aanmaning, het recht een geboekte reis te annuleren. De in deze reisvoorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

2.5
Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten die Lopen op Lesbos moet maken om de haar toekomende gelden te innen op hem worden verhaald.

 
Artikel 3 – Reissom

3.1
De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals die in het programma van Lopen op Lesbos zijn omschreven.

3.2
De prijzen zijn gebaseerd op prijzen en belastingen zoals die bij het publiceren van het programma bekend waren. Mochten hier door onvoorziene omstandigheden veranderingen in optreden die betekenen dat de kosten hoger worden, dan behoudt Lopen op Lesbos zich het recht voor om de reissom te verhogen. Ze zal de reiziger hiervan tot uiterlijk 6 weken vóór de vertrekdatum op de hoogte stellen en uitleg geven over de oorzaak van de verhoging. Bij een verhoging van de reissom van 10% of meer heeft de reiziger tot 7 dagen na ontvangst van de mededeling het recht om kostenloos te annuleren.

 
Artikel 4 – Reisduur en reisprogramma

4.1
De reisduur staat vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en terugkomst volledig meetellen.

4.2
Lopen op Lesbos zal al het mogelijke doen om de reis volgens het programma te doen verlopen. Als door onvoorziene omstandigheden een (deel van een) reis niet kan doorgaan of moet worden gewijzigd zal, zo mogelijk in overleg met de reizigers, een alternatief worden geboden dat het oorspronkelijke karakter van de reis zoveel mogelijk intact laat. Wanneer een reis door overmacht niet door kan gaan zal Lopen op Lesbos al het mogelijke doen om een gelijkwaardige reis aan te bieden.

 
Artikel 5 – Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage

5.1
De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en een geldig, minstens één jaar oud rijbewijs.

5.2
Lopen op Lesbos is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten of rijbewijs.

5.3
De reisbescheiden zullen uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek aan de reiziger worden toegestuurd of overhandigd, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

5.4
Lopen op Lesbos is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 
Artikel 6 – Annulering door de reiziger en in de plaatsstelling

6.1
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering.

6.2
Bij annulering zijn de volgende bedragen per persoon verschuldigd:

 • tot 56 dagen voor vertrek: de ingevolge artikel 2.1 geldende minimum aanbetaling
 • van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: aanbetaling + 30% van de resterende reissom
 • van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: aanbetaling + 50% van de resterende reissom
 • van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: aanbetaling + 75% van de resterende reissom
 • van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: aanbetaling + 90% van de resterende reissom
 • van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom
 • vanaf de dag van vertrek: 100% van de reissom

6.3
Het annuleren van de reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen bedoeld in voorgaande leden moeten worden betaald.

6.4
Een reiziger die is verhinderd aan de reis deel te nemen kan, na overleg met en goedkeuring door Lopen op Lesbos, een andere reiziger in de plaats stellen, op voorwaarde dat:

 • dit verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek wordt ingediend
 • de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden
 • de ander persoon schriftelijk laat weten kennis te hebben genomen van het reisprogramma, de door Lopen op Lesbos verstrekte informatie en de algemene voorwaarden

6.5
De reiziger en de voor hem in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Lopen op Lesbos voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

 
Artikel 7 – Wijzigingen door Lopen op Lesbos

7.1
De lokale omstandigheden en het actieve karakter van de reizen van Lopen op Lesbos kunnen maken dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De aanpassingen kunnen inhouden dat bepaalde wandelingen door weers- of andere omstandigheden gewijzigd, geannuleerd en/of vervangen moeten worden, en dus afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat ook de accommodatie afwijkt van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Lopen op Lesbos verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

7.2
De in artikel 7.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 505 BW (Boek 7). De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens Lopen op Lesbos hebben.

7.3
Lopen op Lesbos heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Lopen op Lesbos binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

7.4
Genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.

7.5
Indien de in artikel 7 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal Lopen op Lesbos ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.

 
Artikel 8 – Opzegging door Lopen op Lesbos

8.1
Lopen op Lesbos kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lopen op Lesbos aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

8.2
Lopen op Lesbos heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

 • het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld op haar website en in de geprinte versie daarvan, en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan
 • in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Lopen op Lesbos

9.1
Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is Lopen op Lesbos aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Lopen op Lesbos, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemming. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemming en het actieve karakter van de reizen van Lopen op Lesbos met zich meebrengen.

9.2
Lopen op Lesbos is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger
 • schade op grond van omstandigheden, handelingen en invloeden die toe te rekenen zijn aan de reiziger zelf, medereizigers en al dan niet bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden
 • omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Lopen op Lesbos en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Lopen op Lesbos kunnen worden toegerekend
 • oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden
 • verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen

9.3
Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt Lopen op Lesbos geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskostenverzekeringen dekking plegen te verschaffen, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Lopen op Lesbos.

9.4
In geval Lopen op Lesbos aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

9.5
De aansprakelijkheid van Lopen op Lesbos is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot driemaal de reissom.

9.6
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Lopen op Lesbos gelden ook ten behoeve van werknemers van Lopen op Lesbos en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 
Artikel 10 – Verplichtingen van de reiziger

10.1
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van Lopen op Lesbos ter bevordering van de veiligheid en de goede uitvoering van de reis op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

10.2
Iedere deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke uitrusting en van de noodzakelijke lichamelijke conditie voor de betreffende wandelingen. Lopen op Lesbos is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke conditie van de deelnemers. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.

10.3
Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door Lopen op Lesbos van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

10.4
De reiziger is verplicht vóór aanvang van de reis een volledige dekking verschaffende reis-, ongevallen- en bagageverzekering af te sluiten. De reiziger dient Lopen op Lesbos te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- ongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.

 
Artikel 11 – Klachten

11.1
Eventuele klachten over accommodatie of huurauto gedurende de reis dienen direct met de beheerders van de accommodatie of de verhuurder van de auto’s besproken te worden. Als dit niet mogelijk is of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden, dan dient telefonisch contact opgenomen te worden met Lopen op Lesbos.

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk een klacht worden ingediend.

11.2
De reiziger kan zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van de reis (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Lopen op Lesbos.

 
Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.